Každý se domnívá, že anglický a český jazyk je naprosto rozdílný. Je to tak, pokud jde například o zařazení obou jazyků v systému jazykových skupin. Zatímco čeština patří mezi jazyky slovanské, angličtinu nalezneme ve skupině jazyků románských. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že oba jazyky nemají dohromady nic společného. To možná platí pro gramatickou strukturu, ale co takhle podívat se na slovní zásobu? Možná budete překvapení, kolik společných slov naleznete. Třebaže neznějí úplně stejně jako v našem rodném jazyce, podobnost je na první pohled patrná. Je to dáno původem těchto slov, který má své kořeny v latině. Oba jazyky, jak čeština i angličtina, z latiny přejaly mnoho slov, podobnost je tedy na místě.

ČJ AJ etymologie
Korektní Correct Lat. corrigere
Komplexní Complex Lat. complexus
Populární Popular Lat. popularis
Linie Line Lat. linea
Mínit Mean Germánský původ
Pres Press Lat. Pressare
Realita Reality
Škola School Lat.
Muset Must
Farma Farm Lat. firmare
Raději Rather
Papír Paper Lat. papyrus
Grupa Group
Musika Music Řečt.
Produkt Product Lat. Productum
Šortky Shorts
Idea Idea Řečt. Idea
Kompletní Complete Lat. Complere
Centrum Centre Lat. Centrum
Problém Problem Řečt. Problema
Servírovat Serve Lat. Servire
Minuta Minute Lat. Minuta
Speciální Special Lat. Specialis
Mapa Map Lat. Mappa
Fakt Fact Lat. Factum
Mašina Machine Řečť. makhana
Plán Plan Franc. Plant
Figura Figure Lat. Figura
Systém System Lat. Systema
Test Test Lat. Testu, testum
Finální Final Lat. Finalis
Oceán Ocean Řečt. Okeanos
Posice Position Lat. Positio
Materiál Material Lat. Materialis
Generální, obecný General Lat. Generalis
Signál Signal Lat. Signale
Typ Type Lat. Typus
Representovat, představovat Represent Lat. Repraesentare
Región Region Lat. Regio
Energie Energy Řečt. Energeia
Fráze Phrase Řečt. Phrasis
Rolovat Roll Lat. Rotulus
Banka Bank Lat. Banca
Kolekce Collection Lat. Collectare
Kontrola Control Lat. Contrarotulare
Melodie Melody Řečt. Melos
Syn Son Germánský původ
Symbol Symbol Lat. Symbolum
Moment Moment Lat. Momentum
Trable Troubles Lat. Turbidus
Observatoř Observe Lat. Observare
Sekce Section Lat. Sectio
Kapitán Captain Lat. Capitaneus
Proces Process Lat. Processus
Praktikovat Practice Middle English
Separovat Separate Lat. Separare
Charakter Character Řečt. Kharakter
Perioda Period Řečt. Periodos
Moderní Modern Lat. Modernus, modo
Planeta Planet Lat. Planeta
Student Student Lat. Studere
Determinovat Determine Lat. Determinare
Šance Chance Lat. Cadere
Selektovat Select Lat. Seligere
Totální Total Lat. Totalis
Nos Nose Západogermánský p.
Proklamovat Claim Lat. Clamare
Originál Original Lat. Originalis
Diskutovat Discuss Lat. Discutere
Instantní, okamžitý instant Lat. instare

Podobnost některých slov z tabulky je pozoruhodná. Liší se třeba jen výslovností. Původ podobných slov je většinou v latině, jak jsem již zmínil.

V souvislosti s podobnými slovy v českém a anglickém jazyce mám jednu radu. Pokud se vám někdy stane, že si zrovna nebudete moci vzpomenout na nějaké anglické slovíčko, zkuste se zamyslet na tím, zda neexistuje v českém jazyce nějaké podobné slovo, většinou znějící hodně sofistikovaně. Protože zrovna taková slova jsou většinou přejatá z latiny, tudíž jejich ekvivalent v angličtině je dost dobře možné intuitivně uhodnout.

Všimněte si třeba jen tří slov v odstavci, který jsem zrovna napsal.

sofistikovaný – složitý, promyšlený, propracovaný – v aj. = sofisticated

ekvivalent – rovnocenny, stejný – v aj. = equivalent

intuitivní – chápající, vciťující se, bez dlouhého racionalního uvažování – v aj. = intuitive

Protože jsem chtěl alespoň jednou v životě vypadat trošku důležitě, rozhodl jsem se použít právě tato slova, která znějí dost formálně a v běžném hovoru se jim v češtině spíše vyhýbáme. Naopak je tomu však v anglickém jazyce, kde jsou slova sofisticated, equivalent a intuitive běžně používaná.